07dự án

Đang triển khai

08dự án

Đã hoàn thành

30.975 tấn

Khối lượng kết cấu thép đã sản xuất 2023

3840tỷ

Tổng giá trị hợp đồng đã ký 2023

Tên dự án
Ngành nghề
Trạng thái
Dự án
Diện tích
Giai đoạn